Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Увага! Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів щодо запобігання захворювання на коронавірус.

Доступ до публічної інформації

ПОРЯДОК

Складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є ДУ  «ТМО  МВС України по Волинській області»

I. Загальні положення
 

       1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України  «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон),  Указу Президента України  від 5 травня 2011  року  N  547   «Питання   забезпечення   органами  виконавчої  влади доступу  до публічної інформації»  з метою створення  механізмів  реалізації  права кожного на доступ до публічної інформації.

     Право на  доступ   до   публічної   інформації   гарантується максимальним  спрощенням  процедури  подання  запиту  на отримання публічної інформації.
       1.2.  Розпорядником публічної  інформації відповідно до Закону є ДУ  «ТМО  МВС України по Волинській   області» (далі - ДУ «ТМО»).
       1.3.   Доступ до публічної інформації ДУ «ТМО»   забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.
       1.4.   Запитувачами публічної інформації відповідно  до  Закону   є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи,  крім суб'єктів владних  повноважень  при здійсненні ними своїх функцій.
       1.5. Відносини  у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 

 

II. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації
 

     2.1. Запитувач   має   право   звернутися   до   ДУ «ТМО»  із  запитом  на  отримання   публічної  інформації  незалежно  від  того,  стосується  ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
     2.2. Запит  на  отримання  публічної  інформації  може   бути індивідуальним або колективним.
     2.3. Запит  на  отримання  публічної  інформації подається до ДУ «ТМО» в усній чи  письмовій  формі під   час   особистого  прийому,  або  шляхом  надсилання  поштою, телефаксом,  електронною  поштою,  або  по   телефону   на   вибір запитувача.
     2.4. Письмовий   запит   на  отримання  публічної  інформації подається в довільній формі.     

     2.5. Запит на інформацію повинен містити:

     - прізвище, ім'я,   по   батькові   (найменування)  запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти,  а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

     - загальний опис інформації або вид,  назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

     - підпис і дату за умови подання письмового запиту.
     2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач  може  використати  Форму для подання запиту на публічну інформацію (далі - Форма запиту).
     2.7. Форма запиту розміщується на  офіційному  вебсайті   ДУ «ТМО».

     2.8. Запитувач  може  заповнити Форму запиту безпосередньо на вебсайті  ДУ «ТМО».

     2.9. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати  форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.
     2.10. Запит   на  інформацію  може  бути  подано  запитувачем особисто до   структурного  підрозділу  (відповідальної особи),   який  організовує  в  установленому  порядку  доступ  до отримання публічної інформації,  розпорядником якої є  ДУ «ТМО».
     2.11. Якщо з поважних причин (інвалідність,  обмежені фізичні можливості тощо)  особа  не  може  подати  письмовий  запит,  його  оформлює   працівник   канцелярії  із   зазначенням   прізвища,  імені,  по  батькові, контактного  телефону  в  запиті  та надає копію запиту особі, яка його подала.

     2.12. На вимогу запитувача на  першому  аркуші  копії  запиту роставляється  відбиток  штампа  із  зазначенням найменування  (ДУ «ТМО»),  дати надходження та вхідного номера запиту.  Така  копія  повертається запитувачу.
 

 

III. Проходження запитів на отримання публічної інформації
 

     3.1. При надходженні запиту на отримання публічної інформації до    ДУ «ТМО», працівники   канцелярії:

     невідкладно реєструють   запит  та  направляють  у  встановленому порядку  для   подальшого   розгляду   керівництвом    ДУ «ТМО»;

     після розгляду запиту керівництвом   ДУ «ТМО»  невідкладно направляють  оригінал  запиту керівникам структурних підрозділів для виконання відповідно до             компетенції.


     3.2. Відповідь  на  запит   структурні   підрозділи   готують  протягом чотирьох робочих днів і подають на підпис не менше ніж за добу до закінчення терміну           виконання.


     3.3. Якщо  запит   на   інформацію   стосується   інформації, необхідної  для  захисту  життя чи свободи особи,  інформації щодо стану  навколишнього  природного   середовища,   якості   харчових продуктів  і  предметів  побуту,  аварій,  катастроф,  небезпечних природних явищ та інших  надзвичайних  ситуацій,  що  сталися  або можуть статися і загрожують безпеці громадян,  відповідь надається  протягом 48 годин з дня отримання запиту.


     3.4. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації   або  потребує  пошуку  інформації  серед  значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20  робочих  днів  з обґрунтуванням   такого   продовження.   Про   продовження  строку запитувачу  повідомляється  в  письмовій  формі  не  пізніше   ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження        запиту.

    

    3.5. У задоволенні запиту відмовляється в таких випадках:

     1) розпорядник  інформації  не  володіє  і  не   зобов'язаний  відповідно   до  його  компетенції,  передбаченої  законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

     2) інформація,   що   запитується,   належить   до  категорії  інформації з  обмеженим  доступом  відповідно  до  частини  другої статті 6  Закону ;

     3) не дотримано вимог до запиту на  інформацію,  передбачених
частиною п'ятою статті 19 Закону.


      3.6. Структурний  підрозділ,  який  готує відповідь на запит, надає  копію  відповіді після її реєстрації до  канцелярії ДУ «ТМО».

 

Запит може бути поданий:

на поштову адресу -  Чернишевського, 114-Б, м. Луцьк, 43001;

на електронну адресу - [email protected] ;

за телефоном -  (0332) 742 305;

реєстратура - (0332) 742 353;

 

 Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

(с) 2024

Запис до лікаря